Columbia Area Transit Routes

Route Upper Valley
Upper Valley
Mon-Fri
Route Upper Valley
Upper Valley
Mon-Fri
Route Upper Valley
Upper Valley
Wed-Sun
Route Upper Valley
Upper Valley
Mon-Tue
Route Upper Valley
Upper Valley
Mon-Fri
Route Upper Valley
Upper Valley
Mon-Fri
Route Upper Valley
Upper Valley
Wed-Sun
Route Upper Valley
Upper Valley
Mon-Tue
Route Gorge to Mountain Express
Gorge to Mountain Express
Mon-Fri
Route Gorge to Mountain Express
Gorge to Mountain Express
Mon-Fri
Route Gorge to Mountain Express
Gorge to Mountain Express
Sat-Sun
Route Gorge to Mountain Express
Gorge to Mountain Express
Wed-Sun
Route Gorge to Mountain Express
Gorge to Mountain Express
Mon-Tue
Route Gorge to Mountain Express
Gorge to Mountain Express
Mon-Fri
Route Gorge to Mountain Express
Gorge to Mountain Express
Mon-Fri
Route Gorge to Mountain Express
Gorge to Mountain Express
Sat-Sun
Route Gorge to Mountain Express
Gorge to Mountain Express
Wed-Sun
Route Gorge to Mountain Express
Gorge to Mountain Express
Mon-Tue
Route Hood River
Hood River
Mon-Fri
Route Hood River
Hood River
Mon-Fri
Route Hood River
Hood River
Wed-Sun
Route Hood River
Hood River
Mon-Tue
Route Columbia Gorge Express
Columbia Gorge Express
Mon-Fri
Route Columbia Gorge Express
Columbia Gorge Express
Mon-Fri
Route Columbia Gorge Express
Columbia Gorge Express
Sat-Sun
Route Columbia Gorge Express
Columbia Gorge Express
Wed-Sun
Route Columbia Gorge Express
Columbia Gorge Express
Mon-Tue
Route Columbia Gorge Express
Columbia Gorge Express
Mon-Fri
Route Columbia Gorge Express
Columbia Gorge Express
Mon-Fri
Route Columbia Gorge Express
Columbia Gorge Express
Sat-Sun
Route Columbia Gorge Express
Columbia Gorge Express
Wed-Sun
Route Columbia Gorge Express
Columbia Gorge Express
Mon-Tue

The LINK Routes

Route The Dalles Deviated Fixed (Red)
The Dalles Deviated Fixed (Red)
Mon-Fri
Route The Dalles Deviated Fixed (Red)
The Dalles Deviated Fixed (Red)
Mon-Fri
Route The Dalles Deviated Fixed (Red)
The Dalles Deviated Fixed (Red)
Wed-Sun
Route The Dalles Deviated Fixed (Red)
The Dalles Deviated Fixed (Red)
Mon-Tue
Route The Dalles Deviated Fixed (Blue)
The Dalles Deviated Fixed (Blue)
Mon-Fri
Route The Dalles Deviated Fixed (Blue)
The Dalles Deviated Fixed (Blue)
Mon-Fri
Route The Dalles Deviated Fixed (Blue)
The Dalles Deviated Fixed (Blue)
Wed-Sun
Route The Dalles Deviated Fixed (Blue)
The Dalles Deviated Fixed (Blue)
Mon-Tue